SPLOŠNA DOLOČILA:

Animmas, varstvo otrok, športne in druge dejavnosti za prosti čas, Alenka Viriant-Stojanović s. p. (v nadaljevanju Animmas) so sestavni deli prijavnice, ki jo skleneta Animmas in udeleženec programa oz. v njegovem imenu starš ali skrbnik. V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni na spletni strani, ki opisuje določeno aktivnost.

PRIJAVA:

Prijava na posamezno aktivnost se izvede z izpolnitvijo elektronske prijave in vseh njenih bistvenih sestavin. Po prejetju vaše prijave, vam bomo pred izvedbo dejavnosti na navedeni elektronski naslov v vaši prijavi, poslali vse bistvene informacije o aktivnosti na katero se prijavljate ter informacije o plačilu. Program se v posameznem terminu izvede zgolj v primeru, da je nanj prijavljenih zadostno število otrok.

CENE IN PLAČILO STORITEV:

Cene storitev Animmas so odvisne glede na izbrano aktivnost iz naše ponudbe ter veljajo od dneva objave programa. Storitve za izvedbo programov se plačajo pred pričetkom izvajanja dejavnosti. ROK ZA PLAČILO je 8 dni od izdaje računa s strani izvajalca. V primeru, da plačilo ni izvršeno v postavljenem roku, se lahko šteje prijava za stornirano.

ODSTOPI IN VRAČILA:

Z oddajo prijavnice prijavitelj (starš oziroma zakoniti skrbnik otroka, na katerega se nanaša prijava), sprejema ponudbo izvajalca za prijavo otroka. S sprejemom ponudbe se med prijaviteljem ter ponudnikom sklene obligacijsko razmerje. ODPOVEDI ne zagotavljajo vračila plačila, razen v primerih višje sile (bolezen – z zdravniškim potrdilom in drugih nepredvidenih okoliščin, ki so otroku onemogočile udeležbo na izbrani aktivnosti). 

V primeru, da je udeleženec s programom pričel, nato pa bil primoran program zaradi opravičljivega razloga (bolezen, višja sila…) prekiniti, se mu vrne sorazmerno vračilo vplačanega zneska.

SPLOŠNE DOLOČBE:

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete.

DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

V Animmas se zavezujemo, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno, da jih bomo varovali skladno z zakonodajo o varstvu podatkov in da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve. Podatke bomo obdelovali izključno z namenom vpisa otroka za izvajanje programov Animmas, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila stroškov storitev Animmas, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti.

Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici resnični in zagotavlja, da je njegovo zdravstveno stanje ustrezno glede na aktivnost na katero se prijavlja. V primeru, da je udeleženec zamolčal oz. ni navedel vseh ključnih podatkov, da bi izvajalec lahko varno poskrbel zanj in za ostale udeležence opravil storitev, je za to pravno odgovoren.

Z oddajo prijavnice udeleženec dovoljuje objavo fotografij in posnetkov, ki nastanejo tekom izvedbe programa za potrebe spletne strani Animmas.